Badanie satysfakcji Klienta


Zachęcamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej satysfakcji naszych klientów znajdującej się w zakładce:
wypełnij ankietę

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mpwik.wloclawek.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez MPWiK we Włocławku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. osób z niepełnosprawnościami. Funkcję koordynatora ds. osób z niepełnosprawnościami pełni Kamila Rudnicka, e-mail: k.rudnicka@wodociagi.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 23 01 717. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku. Przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe wraz z podjazdem dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe otwierane ręcznie o szer. min 90 cm x2. Na parterze znajduje się, także toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Na drzwiach wejściowych zamieszczony jest dzwonek wraz z oznaczeniem przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami, który umożliwia wezwanie pracownika Punktu Informacyjno-Kancelaryjnego. Możliwość wejścia na teren budynku z psem przewodnikiem. Budynek w którym odbywa się obsługa klientów posiada korytarz bez progów, schodów itp. barier uniemożliwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W przestrzeni zewnętrznej, jak i wewnętrznej nie znajdują się żadne elementy mogące ograniczać szerokość drogi komunikacyjnej, ani przestrzeni manewrowej. Osoby z niepełnosprawnością mogą na co dzień korzystać z pomocy pracowników zatrudnionych na stałe w Punkcie Informacyjno-Kancelaryjnym. Punkt zlokalizowany jest przy wejściu głównym. Kasa i stanowiska Obsługi Klienta znajdują się w miejscach dostępnych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Osoba potrzebująca wsparcia tłumacza języka migowego proszona jest o wcześniejsze umówienie wizyty wysyłając e-mail do koordynatora ds. osób z niepełnosprawnościami e-mail k.rudnicka@wodociagi.wloclawek.pl.

 

Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Strona internetowa wyposażona jest w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące takie jak:

• Ustawienie wielakości czcionki • Ustawienie rozmiaru interlinii i odstępów między literami

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta