Badanie satysfakcji Klienta


Zachęcamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej satysfakcji naszych klientów znajdującej się w zakładce:
wypełnij ankietę

Grupowa oczyszczalnia ścieków

Grupowa oczyszczalnia ścieków

Zmodernizowana w 2007 roku przez „Hydrobudowę Włocławek” Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) we Włocławku zaprojektowana została na przepustowość 40 tys. m^3 ścieków na dobę, co zabezpiecza możliwość odbioru wszystkich ścieków zarówno z lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej części miasta.

 

GOŚ pracuje w układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym z symultanicznym strącaniem fosforu. W skład części mechanicznej wchodzą: 2 kraty gęste, piaskownik trójkomorowy wraz z separatorem piasku oraz 2 prostokątne osadniki wstępne. Część biologiczną stanowią: 2 komory predenitryfikacji wyposażone w mieszadła wolnoobrotowe, 2 komory defosfatacji wyposażone w mieszadła średnioobrotowe, 3 reaktory biologiczne wyposażone w ruszty napowietrzające i mieszadła oraz 6 osadników wtórnych wraz ze zgarniaczami. Usuwanie fosforu jest wspomagane chemicznie poprzez strącanie fosforu za pomocą koagulantu PIX-113 podawanego do reaktorów biologicznych.

 

Część biologiczna oczyszczalni pracuje w technologii zmodyfikowanego układu BARDENPHO przy niskoobciążonym osadzie czynnym, co pozwala na skuteczne usuwanie ze ścieków substancji biogennych (azotu oraz fosforu) i spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

W procesie oczyszczania ścieków dziennie na oczyszczalni powstaje ok. 160 m^3 osadu wstępnego i ok. 700 m^3 osadu nadmiernego. Osady po wstępnym zagęszczaniu grawitacyjnym (osad wstępny) i mechanicznym (osad nadmierny) poddawane są procesowi fermentacji w 2 zamkniętych komorach fermentacyjnych o pojemności 3200 m^3 każda. W komorach prowadzony jest proces fermentacji mezofilowej w temperaturze ok. 36 stopni C. Przefermentowane osady są odwadniane na prasach komorowych, a następnie suszone gorącym powietrzem o temperaturze ok. 150 stopni C w suszarce taśmowej po czym przekazywane specjalistycznej firmie przetwarzającej je na alternatywne paliwo między innymi dla cementowni.

 

W przypadku braku możliwości suszenia (awarie, przerwy konserwacyjne) osady zagospodarowywane są przyrodniczo (rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych).

 

Produktem ubocznym procesu fermentacji jest biogaz produkowany w ilości ok. 2400 m3/d, zawiera on ok. 63-65% metanu. Powstający gaz fermentacyjny stanowi źródło energii odnawialnej wykorzystywanej w procesie suszenia lub alternatywnie na cele grzewcze budynków.

 

Proces prowadzony na oczyszczalni, jak i na instalacji obróbki osadu dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym jest stale monitorowany, a wyniki pomiarów przesyłane na centralną sterownię. Zainstalowane komputery przemysłowe pozwalają na znaczną automatyzację procesu oraz zdalne sterowanie zamontowanymi urządzeniami.

Przepompownia Główna ul. Toruńska 36/42

1. Budynek technologiczny

2. Kontener biologicznej neutralizacji odorów

3. Stacja transformatorowa

Ścieki komunalne z lewobrzeżnego terenu miasta Włocławek są zbierane kanalizacją grawitacyjną oraz tłoczną poprzez liczne lokalne przepompownie ścieków do centralnej przpompowni- Przepompowni Głównej. Przepompownia Główna znajduje sie  w północno- zachodniej części miasta Włocławek, na terenie od wschodu ograniczonym  rzeką Wisłą, a od południowego- zachodu ul. Toruńską. Jej zadniem jest eliminacja zgrubnych zanieczyszczeń  tzw. skratek oraz tłoczenie  ścieków komunalnych  do kolektora grawitacyjnego w ul. Toruńskiej, ktorym dopływają do GOŚ. Przepompownia Główna w latach 2010-2011 przeszła gruntowną  modernizację współfinansowaną  środkami unijnymi,  w ramach Projektu "Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji Wloclawek II etap". W wyniku modernizacji  wybudowano m.in. nową stację transformatorową oraz kontener biologicznej neutralizacji odorów ( biofiltr). Ponadto realizacja zadania zapewniła pełne opomiarowanie wraz z wizualizacją całego procesu technologicznego, co przyczyniło się do poprawy niezawodności systemu kanalizacyjnego.

 

 Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Wisły przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka

Dopuszczalna wartość z pozwolenia wodnoprawnego

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Wisły

 
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

BZT5

mgO2/dm3

15

6

5

5

5

6

5

6

5

6

5

 

ChZT

mgO2/dm3

125

47

46

50

48

48

47

50

50

51

49

 

Zawiesina og.

mg/dm3

35

7

7

7

7

7

6

7

6

7

6

 

Azot ogólny

mg/dm3

10,00

8,15

7,86

8,42

8,57

9,10

8,20

9,54

9,75

9,46

9,50

 

Fosfor ogólny

mg/dm3

1,00

0,4

0,47

0,42

0,40

0,42

0,45

0,36

0,37

0,41

0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku informuje, że dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania Grupowej Oczyszczalni Ścieków  po uprzednim dopełnieniu pisemnych formalności wg wzorów jak poniżej i po uzgodnieniu terminu zwiedzania z Panią Moniką Budzeniusz, Głównym Specjalistą ds. Komunikacji Społecznej pod nr tel. 54 230 17 17 lub 784 430 319. Dokumenty znajdują się w załącznikach.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta