Zmieniamy się dla Was


Witamy na nowej stronie MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku. Strona obecnie jest w przebudowie.
Mamy nadzieję, że jej nowy wygląd zyska Państwa aprobatę i strona będzie przystępnym źródłem informacji o naszej Spółce.

Grupowa oczyszczalnia ścieków

Grupowa oczyszczalnia ścieków

Zmodernizowana w 2007 roku przez „Hydrobudowę Włocławek” Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) we Włocławku zaprojektowana została na przepustowość 40 tys. m^3 ścieków na dobę, co zabezpiecza możliwość odbioru wszystkich ścieków zarówno z lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej części miasta.

 

GOŚ pracuje w układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym z symultanicznym strącaniem fosforu. W skład części mechanicznej wchodzą: 2 kraty gęste, piaskownik trójkomorowy wraz z separatorem piasku oraz 2 prostokątne osadniki wstępne. Część biologiczną stanowią: 2 komory predenitryfikacji wyposażone w mieszadła wolnoobrotowe, 2 komory defosfatacji wyposażone w mieszadła średnioobrotowe, 3 reaktory biologiczne wyposażone w ruszty napowietrzające i mieszadła oraz 6 osadników wtórnych wraz ze zgarniaczami. Usuwanie fosforu jest wspomagane chemicznie poprzez strącanie fosforu za pomocą koagulantu PIX-113 podawanego do reaktorów biologicznych.

 

Część biologiczna oczyszczalni pracuje w technologii zmodyfikowanego układu BARDENPHO przy niskoobciążonym osadzie czynnym, co pozwala na skuteczne usuwanie ze ścieków substancji biogennych (azotu oraz fosforu) i spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

W procesie oczyszczania ścieków dziennie na oczyszczalni powstaje ok. 160 m^3 osadu wstępnego i ok. 700 m^3 osadu nadmiernego. Osady po wstępnym zagęszczaniu grawitacyjnym (osad wstępny) i mechanicznym (osad nadmierny) poddawane są procesowi fermentacji w 2 zamkniętych komorach fermentacyjnych o pojemności 3200 m^3 każda. W komorach prowadzony jest proces fermentacji mezofilowej w temperaturze ok. 36 stopni C. Przefermentowane osady są odwadniane na prasach komorowych, a następnie suszone gorącym powietrzem o temperaturze ok. 150 stopni C w suszarce taśmowej po czym przekazywane specjalistycznej firmie przetwarzającej je na alternatywne paliwo między innymi dla cementowni.

 

W przypadku braku możliwości suszenia (awarie, przerwy konserwacyjne) osady zagospodarowywane są przyrodniczo (rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych).

 

Produktem ubocznym procesu fermentacji jest biogaz produkowany w ilości ok. 2400 m3/d, zawiera on ok. 63-65% metanu. Powstający gaz fermentacyjny stanowi źródło energii odnawialnej wykorzystywanej w procesie suszenia lub alternatywnie na cele grzewcze budynków.

 

Proces prowadzony na oczyszczalni, jak i na instalacji obróbki osadu dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym jest stale monitorowany, a wyniki pomiarów przesyłane na centralną sterownię. Zainstalowane komputery przemysłowe pozwalają na znaczną automatyzację procesu oraz zdalne sterowanie zamontowanymi urządzeniami.

 

 Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Wisły przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków

 

 

 

 

 

MPWiK sp. z o.o. we Włocławku informuje, że dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zwiedzania Grupowej Oczyszczalni Ścieków  po uprzednim dopełnieniu pisemnych formalności wg wzorów jak poniżej i po uzgodnieniu terminu zwiedzania z Panią Moniką Budzeniusz, Głównym Specjalistą ds. Komunikacji Społecznej pod nr tel. 54 230 17 17 lub 784 430 319. Dokumenty znajdują się w załącznikach.