KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. we Włocławku informuje, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Informujemy, że zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO):
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą we Włocławku ul. Toruńska 146, e-mail sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl, tel: 54 23 01 711
- Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, adres korespondencji: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek,
- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych: Leszek Błaszczyński, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.wloclawek.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MPWiK
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a MPWiK:
- ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi także:
- wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy.
- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Uchwały nr 21/XLVI/2006 Rady Miasta we Włocławku z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek lub uchwał podjętych w tej samej materii w przyszłości.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Klienci i kontrahenci - 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu nawiązania współpracy i  zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci - do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Osoby działające w imieniu klientów i kontrahentów - dane wskazane w umowach do 5 lat po roku zakończenia umowy. W przypadku powstania roszczeń związanych z  działaniem w imieniu klienta lub kontrahenta, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

KOMU MPWiK POWIERZA DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DA-NYCH OSOBOWYCH?
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z MPWiK?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek adres e-mail: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl tel. 54 23 01 711

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, Leszek Błaszczyński, adres e-mail: iod@wodociagi.wloclawek.pl.

3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/mpwikwloclawek,              w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. 

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania lub poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

1. Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/Pana danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pani/Pana danych we wskazanych celach: 

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/Pana danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: <https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum>.

8. Zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na  stronie: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>.

 

                                                                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY  

Działając na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  informujemy, że:

1. Administratorem danych zgromadzonych za pomocą kamer systemu telewizji przemysłowej CCTV jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych;
- adres korespondencji: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek,  
- e-mail: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl, tel:
54 23 01 711

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Leszek Błaszczyński, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.wloclawek.pl

3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz art. 222 Kodeksu Pracy na terenie monitorowanym tj.:
- teren wokół biurowca Spółki, parking oraz hol biurowca
- budynek oraz place, korytarze działu Eksploatacji Sieci
- bramy wjazdowe do obiektów Spółki
- obiekty Oczyszczalni Ścieków wraz z Przepompownią Główną
- Stacje Uzdatniania Wody oraz studnie głębinowe

4. Utrwalony obraz (Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, ew. nr tablicy rejestracyjnej pojazdu) przechowywany będzie do wyczerpania pojemności pamięci na dyskach twardych rejestratorów, nie dłużej jednak niż do 90 dni a następnie nadpisywany.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego może być zabezpieczony w celach dowodowych na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw.

6. Osoba obserwowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Osoba obserwowana ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych w chwili gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym przepisy RODO.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta