Laboratorium

Dział Laboratoryjny

 

Laboratorium wykonuje badania wody, ścieków i osadów ściekowych dla potrzeb wewnętrznych ( klient wewnętrzny) i potrzeb zewnętrznych ( klient zewnętrzny) oraz pobiera próbki do badań:

  •  wody podziemne do celów uzdatniania
  •  woda uzdatniona przeznaczona do spożycia
  •  ścieki
  •  osady ściekowe

 Badania prowadzone są w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do środowiska.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1386 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu Nr AB 1386, dostępny na stronie PCA: Akredytacja: AB 1386

Laboratorium posiada, zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie:                        
- pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym,
- wykonywania oznaczeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Laboratorium pracuje w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną. Posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, który systematycznie doskonali swoje umiejętności, podnosi wiedzę i świadomość poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dba o ciągłe doskonalenie metod i technik badawczych, bierze udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Nasze laboratorium wyposażone jest w niezbędną i nowoczesną aparaturę pomiarową, w tym m.in.:
- spektrofotometry absorpcji atomowej – oznaczanie metali metodą płomieniową i elektrotermiczną,
- spektrofotometry UV-VIS,
- fotometr płomieniowy,
- systemy do ekstrakcji,
- dejonizatory wody,
- analizator ogólnego węgla organicznego,
- pH-metry, konduktometry, tlenomierze,
- mineralizatory
- automatyczne stacje pobierania próbek.

Laboratorium świadczy usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody, ścieków oraz osadów ściekowych. Ceny usług laboratoryjnych zależą od zakresu zleconych badań i są uzgadniane z klientem zgodnie z cennikiem badań. Złożenie zlecenia na zakres badań w nim zawarty jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta uzgodnień w nim określonych. W przypadku zainteresowania naszymi usługami należy skontaktować się z Laboratorium telefonicznie lub pobrać formularz zlecenia. Po wypełnieniu danych dostarczyć zlecenie wraz z próbką pobraną wg. instrukcji pobierania do laboratorium lub zlecić pobieranie próbki przez laboratorium. Terminy wykonania usług każdorazowo uzgadniane są z klientem.
 
Kontakt:
 
Magdalena Gapińska – Kierownik Działu Laboratoryjnego
Stanowisko badania wody
tel. 54 236 20 30
e-mail: laboratorium.wody@mpwik.wloclawek.pl
 
Elżbieta Jankowska – Z-ca Kierownika Działu Laboratoryjnego
Stanowisko badania ścieków
tel. 54 230 18 60
e-mail: laboratorium.sciekow@mpwik.wloclawek.pl


Internetowe Bioru Obsługi Klienta