Badanie satysfakcji Klienta


Zachęcamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej satysfakcji naszych klientów znajdującej się w zakładce:
wypełnij ankietę

Laboratorium

Dział Laboratoryjny
Laboratorium wykonuje badania wody, ścieków i osadów ściekowych dla potrzeb wewnętrznych ( klient wewnętrzny) i potrzeb zewnętrznych ( klient zewnętrzny) oraz pobiera próbki do badań:
• wody podziemne do celów uzdatniania
• woda uzdatniona
• woda przeznaczona do spożycia
• ścieki
• osady ściekowe

Badania prowadzone są w celu monitorowania jakości wód ujmowanych, uzdatnionych, w sieci wodociągowej oraz oceny jakości ścieków w procesie technologicznym oraz odprowadzanych do środowiska.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną wdrożonym systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1 2007 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz otrzymanym Certyfikatem Akredytacji nr AB 1386 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu Nr AB 1386, dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do pobierania próbek wody i wykonywania badań- Decyzja nr 184/18 z dnia 11.06.2018 r.

Laboratorium pracuje w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną. Posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, który systematycznie doskonali swoje umiejętności, podnosi wiedzę i świadomość poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dba o ciągłe doskonalenie metod i technik badawczych, bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych.

Nasze laboratorium wyposażone jest w niezbędną i nowoczesną aparaturę pomiarową, w tym m.in.:
- Spektrofotometry absorpcji atomowej – oznaczanie metali metodą płomieniową i elektrotermiczną,
- Spektrofotometry UV-VIS,
- Fotometr płomieniowy,
- Systemy do ekstrakcji,
- Jednostki destylacyjne,
- Analizator ogólnego węgla organicznego,
- Analizator AMA do oznaczania rtęci,
- Mętnościomierze,
- pH-metry, konduktometry, tlenomierze,
- Mineralizatory, mineralizator mikrofalowy
- automatyczne stacje pobierania próbek

Laboratorium świadczy usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz osadów ściekowych.
Koszty usług laboratoryjnych zależą od zakresu zleconych badań - zgodnie z cennikiem badań.
Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją metod badawczych oraz warunków zlecenia.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami należy skontaktować się
z Laboratorium telefonicznie lub pobrać formularz zlecenia.
Wypełnione zlecenie dostarczyć wraz z pobraną próbką (instrukcja pobierania – plik do pobrania) do laboratorium lub zlecić pobieranie próbki przez pracownika laboratorium.
Terminy wykonania usług każdorazowo uzgadniane są z klientem.

Kontakt
Magdalena Gapińska – Kierownik Działu Laboratoryjnego
Tel/fax.: 54 236 20 30
e-mail: laboratorium.wody@mpwik.wloclawek.pl

Elżbieta Jankowska- Z-ca Kierownika Działu Laboratoryjnego
Tel. 54 230 18 60
e-mail: laboratorium.sciekow@mpwik.wloclawek.pl

Internetowe Bioru Obsługi Klienta