SUW Zawiśle

"Zawiśle" jest najmłodszym ujęciem wody. Zlokalizowane jest na terenie prawobrzeżnej dzielnicy Włocławka - Szpetala Dolnego.

Położone jest ono w strefie krawędziowej Pojezierza Dobrzyńskiego i Doliny Wisły, ponad 50 m powyżej rzędnej poziomu miejskiej sieci wodociągowej. Pierwszy otwór na ujęciu dowiercono w 1982 roku w celu uzupełnienia wody w zbiornikach retencyjnych przy ulicy Chełmickiej. Wobec deficytu wody we Włocławku podjęto decyzję o rozbudowie ujęcia i przeznaczeniu go na potrzeby komunalne. W 1993 roku oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody "Zawiśle".

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Q=350 m3/h. Obecnie na ujęciu istnieją trzy studnie głębinowe o głębokościach od około 170 metrów do 223 metrów.

Ujęcie bazuje na głębokiej, dolnokredowej warstwie wodonośnej, zalegając pod pokaźną serią utworów nieprzepuszczalnych.

Na Ujęciu znajdują są trzy zbiorniki wody uzdatnionej.

Zastosowana technologia uzdatniania pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody, odpowiadających normom polskim jak i Unii Europejskiej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta