Taryfy i usługi

Taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Organ Regulacyjny zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.

Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 1 lipca 2021roku.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Ceny w rozliczeniach za dostarczoną wodę:

Numer grupy

Okres obowiązywania taryfy

Od 1miesiąca do 12 miesiąca

Od 13 miesiąca do 24 miesiąca

Od 25 miesiąca do 36 miesiąca

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

 

Grupa 1

 

Grupa 2

 

Grupa 3

 

Grupa 4

 

 

3,54 zł/m3

 

3,54 zł/m3

 

3,57 zł/m3

 

3,57 zł/m3

 

3,82 zł/m3

 

3,82 zł/m3

 

3,86 zł/m3

 

3,86 zł/m3

 

3,88 zł/m3

 

3,88 zł/m3

 

3,91 zł/m3

 

3,91 zł/m3

 

4,19 zł/m3

 

4,19 zł/m3

 

4,22 zł/m3

 

4,22 zł/m3

 

4,02 zł/m3

 

4,02 zł/m3

 

4,05 zł/m3

 

4,05 zł/m3

 

4,34 zł/m3

 

4,34 zł/m3

 

4,37 zł/m3

 

4,37 zł/m3

 

 

 

Ceny w rozliczeniach za odprowadzone ścieki:

Numer grupy

Okres obowiązywania taryfy

Od 1miesiąca do 12 miesiąca

Od 13 miesiąca do 24 miesiąca

Od 25 miesiąca do 36 miesiąca

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

 

Grupa 1

 

Grupa 2

 

Grupa 3 *

 

Grupa 4

 

Grupa 5

 

 

6,84 zł/m3

 

6,84 zł/m3

 

6,84 zł/m3

 

6,84 zł/m3

 

6,84 zł/m3

 

 

7,39 zł/m3

 

7,39 zł/m3

 

7,39 zł/m3

 

7,39 zł/m3

 

7,39 zł/m3

 

 

6,99 zł/m3

 

6,99 zł/m3

 

6,99 zł/m3

 

6,99 zł/m3

 

6,99 zł/m3

 

 

7,55 zł/m3

 

7,55 zł/m3

 

7,55 zł/m3

 

7,55 zł/m3

 

7,55 zł/m3

 

 

7,10 zł/m3

 

7,10 zł/m3

 

7,10 zł/m3

 

7,10 zł/m3

 

7,10 zł/m3

 

 

7,67 zł/m3

 

7,67 zł/m3

 

7,67 zł/m3

 

7,67 zł/m3

 

7,67 zł/m3

 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe ceny wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.  

* w rozliczeniach z podmiotami odprowadzającymi ścieki przemysłowe (Grupa 3), w przypadku przekroczenia warunków  wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych   Taryfowe grupy odbiorców w  rozliczeniu za wodę:

 

Grupa

Określenie grupy

Grupa 1

Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, inne wielolokalowe) pobierające wodę do celów socjalno-bytowych,

rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego,

rozliczani w okresach jednomiesięcznych

Grupa 2

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych pobierające wodę do celów socjalno-bytowych,

rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego,

rozliczani w okresach dwumiesięcznych

Grupa 3

Pozostali odbiorcy usług nie będący gospodarstwami domowymi:

-        podmioty prowadzące działalność handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową,

-        jednostki administracji i użyteczności publicznej (w tym urzędy, szkolnictwo, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, obiekty kultury), obiekty religijne,

-        Gmina Miasto Włocławek w zakresie wody pobranej do zasilania publicznych fontann oraz zraszania ulic i terenów zielonych,

-        inni wyżej nie wymienieni,

rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego,
rozliczani w okresach jednomiesięcznych

Grupa 4

Gmina Miasto Włocławek w zakresie wody pobranej do celów przeciwpożarowych, rozliczana na podstawie oświadczeń składanych przez jednostkę straży pożarnej w trybie kwartalnym

 

Taryfowe grupy odbiorców w rozliczeniu za ścieki:

 

Grupa

Charakterystyka grupy

Grupa 1

Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, inne wielolokalowe) odprowadzający ścieki bytowe, , a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza,

rozliczani w okresach jednomiesięcznych

Grupa 2

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego,
a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną
na podstawie wskazań tego wodomierza,

rozliczani w okresach dwumiesięcznych

Grupa 3

Podmioty prowadzące działalność handlową, przemysłową, składową, transportową
lub usługową,  odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego (w przypadku braku możliwości takiego rozliczenia  - w oparciu o urządzenie pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych ścieków),

w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną
na podstawie wskazań tego wodomierza,

rozliczani w okresach jednomiesięcznych

Grupa 4

Jednostki administracji i użyteczności publicznej (w tym urzędy, szkolnictwo, ochrona zdrowia, pomoc społeczna), obiekty religijne, inni nie ujęci w pozostałe grupy, odprowadzający ścieki bytowe,

rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego,
a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną na podstawie wskazań tego wodomierza,

w okresach jednomiesięcznych,

Grupa 5

Zarządca  budynków mieszkalnych przy ul. Zakręt, z których ścieki bytowe odprowadzane są do urządzeń nie będących własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

rozliczany na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego,
a w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona jest o wodę bezpowrotnie zużytą, określoną
na podstawie wskazań tego wodomierza,

w okresach jednomiesięcznych.

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 3 lat

Przedmiot opłaty

od 1 do 12 miesiąca

od 13 do 24 miesiąca

od 25 do 36 miesiąca

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

Cena netto

Cena z VAT1)

Przekroczenie wartości odczynu pH dla

3,42 zł/m3

3,69 zł/m3

3,50 zł/m3

3,78 zł/m3

3,55 zł/m3

3,83 zł/m3

5,5 ≤ pH < 6,5 lub 9,5
< pH ≤ 10,5 4)

Przekroczenie wartości odczynu pH dla

6,84 zł/m3

7,39 zł/m3

6,99 zł/m3

7,55 zł/m3

7,10 zł/m3

7,67 zł/m3

4,5 ≤ pH < 5,5 lub 10,5
< pH ≤ 11,5 4)

Przekroczenie wartości odczynu pH dla

13,68 zł/m3

14,77 zł/m3

13,98 zł/m3

15,10 zł/m3

14,20 zł/m3

15,34 zł/m3

pH < 4,5 lub pH > 11,5 4)

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych

 ściekach2), 3), 4)
od 0 ÷ 25%

1,71 zł/m3

1,85 zł/m3

1,75 zł/m3

1,89 zł/m3

1,78 zł/m3

1,92 zł/m3

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 26 ÷ 50%

3,42 zł/m3

3,69 zł/m3

3,50 zł/m3

3,78 zł/m3

3,55 zł/m3

3,83 zł/m3

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 51 ÷ 75%

5,13 zł/m3

5,54 zł/m3

5,24 zł/m3

5,66 zł/m3

5,33 zł/m3

5,76 zł/m3

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 76 ÷ 100%

6,84 zł/m3

7,39 zł/m3

6,99 zł/m3

7,55 zł/m3

7,10 zł/m3

7,67 zł/m3

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 101 ÷ 200%

13,68 zł/m3

14,77 zł/m3

13,98 zł/m3

15,10 zł/m3

14,20 zł/m3

15,34 zł/m3

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń w odprowadzanych
ściekach2), 3), 4)
od 201% wzwyż

(przekr. w % x 6,84 zł/m3) podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 7,39 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 6,99 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 7,55 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 7,10 zł/m3)

podzielone przez

100 %

(przekr. w % x 7,67 zł/m3)

podzielone przez

100 %

 

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe opłaty wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalono na podstawie dopuszczalnego obciążenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków ładunkiem tych zanieczyszczeń. Dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń wynoszą: ChZT 1000 mg/l O2,, BZT5 700 mg/ l O2, zawiesiny ogólne 500 mg/l, azot amonowy 100 mg/l, fosfor ogólny 10 mg/l, chlorki 1000 mg/l, siarczany 500 mg/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l, chrom ogólny 1 mg Cr/l.

3. W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

4. Opłaty za przekroczenie stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń oraz opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości ph sumują się. są naliczane dodatkowo i stanowią odrębną pozycję na rachunku.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta