Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki ?

Na zdjęciu:


Formalności – krok po kroku

Wszelkie formalności niezbędne do uzyskania zgody na podłączenie się do sieci wod-kan krok po kroku wyglądają następująco:

  • najpierw składamy do Przedsiębiorstwa Wod-Kan wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wod-kan. Przedsiębiorstwo ma obowiązek w ciągu 30 dni nam takie warunki określić. Do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wcześniej uzyskaną z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta oraz geodezyjny podkład mapowy z zaznaczonym projektowanym obiektem.
  • Jeśli mamy już warunki, to możemy zlecić wykonanie projektu budowlanego branżowego przyłącza. Projektant, który projekt wykonuje jest zobowiązany do wrysowania go na mapę terenu do celów projektowych. Musi też – mając już decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zadbać o to by wraz z wstępną trasą przyłącza uzyskać pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

Dalej – projektant z uprawnieniami branżowymi, wykonuje projekt przyłącza oraz instalacji, uzgadnia ten projekt w Przedsiębiorstwie MPWiK i potem przekazuje go właścicielowi.

 

Ten projekt właścicielowi daje możliwość do wystąpienia do urzędu o pozwolenie na budowę przyłącza i pozwala na uzyskanie zezwolenia na wykonanie podłączenia wod-kan oraz zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem MPWiK na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

  • Po tych wszystkich formalnościach pozostało fizyczne wykonanie przyłączy wod-kan we własnym zakresie i na własny koszt z uwzględnieniem w razie potrzeby studni wodomierzowej.
  • Wykonać to może wyłącznie zakład specjalistyczny pod nadzorem inspektora nadzoru ze strony Przedsiębiorstwa MPWiK, który również dokona odbioru technicznego wykonanego podłączenia.

 Kompetencje oraz odpowiedzialność

Przedmiot działalności MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Zgodnie z definicją - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), sieciami wod – kan są przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami należącymi do Przedsiębiorstwa, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki.

Przyłączem wod - kan jest odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym lub/i odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej, których realizację budowy zapewnia inwestor na własny koszt.

Dostawca wody - Przedsiębiorstwo zajmuje się konserwacją wykonanego przez MPWiK lub przekazanego na majątek odcinka przyłącza do miejsca lokalizacji głównego wodomierza.
W przypadku wykonania przyłącza wody do budynku zlokalizowanego w znacznej odległości od miejsca włączenia lub nie posiadającego piwnicy - wodomierz wraz z urządzeniem zabezpieczającym wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, należy zlokalizować w studni wodomierzowej. W innym przypadku wodomierz montuje się na przyłączu wody w wydzielonym pomieszczeniu nie dalej niż 0.50 m. od ściany zewnętrznej budynku. Przyłącza wodociągowe wykonane przez Inwestora a nie przejęte na majątek MPWiK,  eksploatowane i konserwowane są przez właściciela nieruchomości.

Odbiorca ścieków – Przedsiębiorstwo zajmuje się konserwacją wykonanego przez MPWiK lub przekazanego na majątek odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane przez Inwestora a nie przejęte na majątek MPWiK eksploatowane i konserwowane są przez właściciela nieruchomości.
Przedsiębiorstwo realizuje na własny koszt zadania związane z konserwacją, naprawami, remontami oraz usuwaniem awarii, na urządzeniach których jest posiadaczem.

Wniosek z aktem notarialnym

Bez dodatkowych pieniędzy, ale za to z głową na karku przygotować musimy wniosek, w którym prosimy o określenie warunków przyłączenia. We wniosku wyraźnie trzeba zaznaczyć czy chodzi o przyłącze wod-kan do domu, który już stoi, czy dopiero będzie budowany, jakie jest jego przeznaczenie wraz z bilansem wodno-ściekowym.

Do wniosku powinniśmy dołączyć mapę z podkładem geodezyjnym w skali 1: 500 lub1: 1000

na której umieszczone być muszą nazwy ulic i sieci miejskie wod-kan.

Do wniosku załączyć trzeba „papier” potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, czyli akt notarialny umowy kupna lub odpis z księgi wieczystej.

W przypadku planowania podłączenia wod-kan przez działkę innego właściciela lub do sieci stanowiącą jego własność należy uzyskać zgodę lub pozwolenie na wykonanie.

 

O tym trzeba pamiętać 

Wykonując sieć lub przyłącza wod-kan trzeba pamiętać, ze obowiązują określone przepisy, w myśl których trzeba zachować minimalne odległości do poszczególnych obiektów, posadowionych na terenie naszej działki budowlanej:

  • 1,5 m podłączenie wody i 3,0 m podłączenie kanalizacyjne od budynków
  • 1,5 od drzew i linii ogrodzenia
  • 1,0 i 2,0 m od sieci gazowej
  • 0,5 m od kabla telefonicznego i energetycznego
  • 0,5 m od słupa elektrycznego
  • 1,5 m podłączenie wody od kanału sanitarnego

Ponadto głębokość posadowienia projektowanych podłączeń wod kan winno uwzględniać strefę przemarzania, w naszym klimacie min. 1.4.m licząc od wierzchu terenu.

Po wykonaniu i geodezyjnym zinwentaryzowaniu powyższych podłączeń wod-kan przed zasypaniem obiektu, należy zgłosić do Przedsiębiorstwa MPWiK celem dokonania odbioru technicznego i dopuszczenia do eksploatacji oraz podpisania umowy na dostawę wody lub odbioru ścieków.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta