Klauzula Informacyjna RODO

Na zdjęciu:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w MPWiK Sp. z o.o.we Włocławku


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. we Włocławku informuje, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO):

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą we Włocławku ul.Toruńska 146

- Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, adres korespondencji: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek,

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@mpwik.wloclawek.pl

 

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MPWiK

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a MPWiK:

- ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w związku z którymi dane te zostały pozyskane.

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Uchwały nr 21/XLVI/2006 Rady Miasta we Włocławku z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek lub uchwał podjętych w tej samej materii w przyszłości.

KOMU MPWiK POWIERZA DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z MPWiK?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta