Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi

Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi
Na zdjęciu: Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi

Rozpoczyna sie realizacja zadania  „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa" w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”


 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa", które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: Kenez Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz „Kenez” Zenon Rakoca (Partner). Wartość zadania wynosi około 1 mln zł netto, a jego realizacja planowana jest do kwietnia 2020 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano- montażowych obejmujących modernizację 3 istniejących przepompowni ścieków w ulicach Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa we Włocławku poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. mokrych na tłoczenie ścieków typu suchego wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:

·        poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej,

·        poprawa warunków eksploatacyjnych, w tym zapewniających bezawaryjne funkcjonowanie przepompowni,

·        zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi,

·        ciągła kontrola nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu,

·        poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zjawiska infiltracji wód przypadkowych do sieci oraz znaczne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

 W wyniku planowanej modernizacji nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej, co korzystnie wpłynie m.in. na stan stanu środowiska naturalnego. Ponadto poprawa funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, jego stanu technicznego i poziomu bezawaryjności przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji tej infrastruktury. Zrealizowanie przedsięwzięcia oraz kolejnych zadań w ramach Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny. Załącznikiem do informacji jest grafika przedstawiająca od lewej: logo Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", po środku logo MPWiK, z lewej strony logo Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta