Modernizujemy sieci i magistrale wodociągowe w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł (w tym wartość netto w kwocie około 67,3 mln zł). 

 


Około 25% planowanych kosztów realizacji projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową, które obejmują modernizację, wymianę oraz przebudowę magistral i sieci wodociągowych z przyłączami, a także  rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

Dotychczas zrealizowaliśmy:

  • modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w 14 ulicach we Włocławku: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa, Warszawska, Orla, Reymonta, Bojańczyka oraz Chopina, 
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie miasta Włocławek, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych na sieciach wodociągowych rozdzielczych i magistralnych realizowana była metodami bezwykopowymi. 

Korzyści z realizacji zadań: 

  • poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów, co przyczyni się do zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego, 
  • zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci, 
  • większa dostępność dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej,
  • unowocześnienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową poprzez wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, który pomoże w planowaniu przyszłych inwestycji oraz usprawni proces modernizacji infrastruktury wodociągowej. 

Obecnie realizowany zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

  • modernizację magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z połączeniami oraz przebudową, wymianą armatury i węzłów wodociągowych. Roboty budowlano-montażowe prowadzone są obecnie  w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piwnej do ul. Brzeskiej/ Pl. Kopernika oraz na wysokości nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 19. Zakończenie realizacji całego zakresu rzeczowego zadania planowane jest w grudniu br.

Realizacja powyższych zadań w ramach POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta