MPWiK buduje i modernizuje sieci kanalizacji sanitarnej

aauto, roboty, kanalizacja
Na zdjęciu: aauto, roboty, kanalizacja

Osiągnięcie europejskich standardów systemu kanalizacyjnego to główny cel projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi około 82,3 mln zł z udziałem współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji w wysokości około 42,7 mln zł oraz dofinansowaniem ze środków pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Znaczną część zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi zadania dotyczące rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia i konserwacji sieci, a także zakupu zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Budowa, renowacje i nowoczesne technologie

W zakresie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną włocławskie wodociągi wybudowały 3,6 km sieci w ośmiu ulicach miasta wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Ponadto przeprowadzono modernizację 34 km sieci kanalizacji na terenie pięciu dzielnic Włocławka.  Przedsiębiorstwo zmodernizowało, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Skrajnej, w tym przebudowało 2,1 km sieci kanalizacji wraz ze studniami i komorami. Zrestrukturyzowano, również przepompownię ścieków PMZ, a na terenie obiektu przy ul. Skrajnej powstał budynek krat z systemem gospodarki skratkami.                    W zakresie działań projektowych zmodernizowano, także  dziewięć przepompowni ścieków w ul. Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej, Cisowej, Mielęcińskiej, Żwirowej, Płockiej i Bobrownickiej.

W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Spółka zakupiła specjalistyczne auta do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody. Ponadto włocławskie wodociągi zakupiły system do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą, co umożliwia prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną, w tym między innymi właściwe przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz typowanie kanałów sanitarnych do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji.
Aktualnie MPWiK SP. z o.o. we Włocławku prowadzi modernizację sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km.

Dotychczas przeprowadzono renowację 4 km kanałów sanitarnych. Obecnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem i inspekcją telewizyjną kanałów w ul. Okrzei.  Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych podlega wykonaniu metodą bezwykopową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Efekt inwestycji

W efekcie wykonanej modernizacji przedłużona została żywotność kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją, z zachowaniem odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów. Realizacja powyższych inwestycji poprawiła funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stan techniczny kanałów oraz zwiększyła bezawaryjność, a co za tym idzie zmniejszyła koszty eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta