MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł. 

 


Około 75% zakresu rzeczowy projektu, stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują w szczególności modernizację, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji  kanalizacyjnej oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowane zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej: 

• wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 3,6 km w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków, 

• przeprowadzono modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 30 km na terenie pięciu dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze wraz z odcinkami sieci kanalizacji deszczowej w kolektorach piętrowych o łącznej długości około 3 km,

• zmodernizowano infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy  ul. Skrajnej, w tym przebudowano sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 2,1 km, 

• zmodernizowano dziewięć przepompowni ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 1,5 km,

• zakupiono samochód specjalistyczny z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na utrzymanie poprawnego funkcjonowania oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,

• zakupiono system do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - zestaw do inspekcji TV z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą.

System inspekcji telewizyjnej, dzięki możliwości optycznego sprawdzenia aktualnego stanu technicznego kanałów, umożliwia prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną, w tym m.in. właściwe przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz typowanie kanałów sanitarnych do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji.

Korzyści dla miasta:

  • poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną. W efekcie przeprowadzonej modernizacji, przedłużona została żywotność kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją, z zachowaniem odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów. Ponadto wpłynie na znaczne ograniczenie problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory w rejonie Al. Jana Pawła II oraz w ul. Kaliskiej,
  • zwiększenie poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, w tym m.in. ograniczenie liczby awarii kanałów poprzez powstanie nowych konstrukcyjnych powłok gwarantujących ich nośność dostosowaną do obecnie obowiązujących wymogów norm. Ponadto uzyskanie poprawy warunków eksploatacyjnych w obiektach tłoczni ścieków, w tym bezawaryjne funkcjonowanie tłoczni, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi oraz zapewnienie możliwości ciągłej kontroli nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu pompowego,
  • poprawa stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wyeliminowanie nieszczelności, eliminacja eksfiltracji i infiltracji ścieków oraz ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedostających się do sytemu kanalizacyjnego, istotnie wpłynie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek.

Obecnie realizowane inwestycje obejmują:

  • dostawę wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej (w tym kolektorów grawitacyjnych, studni i studzienek kanalizacyjnych, komór kolektorach, itp.), wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Dostawa samochodu do MPWiK Sp. z o.o. zaplanowana jest pod koniec listopada br.
  • modernizację i przebudowę kanałów sanitarnych wraz z renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km, które zlokalizowane są w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. 

Dotychczas przeprowadzono czyszczenia i inspekcje telewizyjne kanałów sanitarnych na kilkunastu odcinkach ulic. Realizowane są również prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie wyżej wymienionych  ulic większość prac modernizacyjnych zostanie wykonana metodą bezwykopową. Zakończenie zadania planowane jest do końca lipca 2022 r.

Realizacja powyższych inwestycji w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system kanalizacyjny.

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta