MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala

Włocławskie wodociągi w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, modernizowały system wodociągowy, w tym magistrale z przyłączami oraz monitoring sieci.


Na realizację całego zakresu rzeczowego projektu, obejmującego zarówno infrastrukturę wodociągową jak i kanalizacyjną, uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł (w tym kwota netto około 67,3 mln zł). Około 25% wartości projektu stanowią zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej.

W latach 2016-2021 MPWiK Sp. z o.o  zrealizowało następujące inwestycje dotyczące systemu wodociągowego:

  • modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych o długości około 7 km wraz z połączeniami,  przebudową oraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 8,5 km wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych na sieciach wodociągowych rozdzielczych i magistralnych realizowana była metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą „crackingu”, która stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy.

Korzyści dla miasta:

  • lepszy stan techniczny przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów, co przyczyni się do zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego,
  • zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci, co zmniejszy koszty eksploatacji,
  • poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej,
  • unowocześnienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową, poprzez wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, który stał się narzędziem usprawniającym proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Zrealizowane inwestycje pozwolą na osiągnięcie głównego celu Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta