MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową we Włocławku

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa

Poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych, zwiększenie poziomu bezawaryjności, a przede wszystkim osiągnięcie europejskich standardów systemu wodno-kanalizacyjnego to cele Projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Na realizację przedsięwzięcia przedsiębiorstwo uzyskało dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Około 25% planowanych kosztów realizacji projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową, które obejmują modernizację, wymianę i przebudowę magistral oraz sieci wodociągowych, a także rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

Zrealizowane przez MPWiK inwestycje w ramach POIiŚ obejmują:

  • modernizację, wymianę i przebudowę magistral wodociągowych wraz z połączeniami, przebudową, wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • modernizację i wymianę sieci wodociągowych wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
  • rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych realizowana była metodami bezwykopowymi. Zrealizowane inwestycje pozwolą na osiągnięcie głównego celu Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta