MPWiK modernizuje sieci i magistrale wodociągowe

roboty, modernizacja, ul. Dziewińska, magistrala wodociągowa
Na zdjęciu: roboty, modernizacja, ul. Dziewińska, magistrala wodociągowa

Włocławskie wodociągi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizują projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Zakres projektu w ok. 25% stanowią inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę. Obejmują między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej. Na realizację całego zakresu rzeczowego projektu uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł brutto.

W latach 2016-2021 MPWiK Sp. z o.o  zrealizowało następujące inwestycje dotyczące systemu wodociągowego:

  • modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Dziewińskiej, Wyszyńskiego oraz placu Wolności, jak również pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
  • modernizacja i wymiana sieci wodociągowych wraz z wymianą węzłów zasuw i hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzkiej, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselnej, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowej i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Swi. Antoniego, 
  • rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.
  • renowacja sieci kanalizacji deszczowej w kolektorach piętrowych na terenie dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe oraz Zazamcze.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych realizowana była metodami bezwykopowymi.

Realizacja powyższych zadań poprawiła stan techniczny przewodów wodociągowych, usprawniła warunki hydrauliczne pracy rurociągów, zwiększyła poziom bezawaryjności oraz ograniczyła straty wody na sieci, co zdecydowanie zmniejszy koszty eksploatacji. Finalizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miejskiej infrastruktury w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta