MPWiK modernizuje system w ramach POIiŚ 2014-2020

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć kanalizacyjna
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć kanalizacyjna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 włocławskie wodociągi realizują projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi około 82,3 mln zł.

75% zakresu rzeczowego projektu, stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenie telewizyjnej inspekcji kanałów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało 31 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka.

Przedsiębiorstwo zainwestowało, także w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. Włocławskie wodociągi zakupiły, specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Aktualnie MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku prowadzi modernizację sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 k. Dotychczas Spółka w ramach zadania przeprowadziła renowację kanałów sanitarnych o długości 3 km w ulicach: Zbiegniewskiej, Żurawiej, Dojazdowej, Topolowej, Chocimskiej, Mickiewicza, Sasankowej i Mielęcińskiej.  Obecnie kontynuowane są prace instalacyjne na kolejnych odcinkach kanałów sanitarnych w ul. Zbiegniewskiej. Prowadzone, są także prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej infrastruktury kanalizacyjnej planowanej do modernizacji w II kw. 2022 r. Zakończenie zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Korzyści dla miasta:
• lepszy stan techniczny sieci kanalizacyjnych,
• zwiększenie funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,
• poprawa stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu Włocławka,
• zwiększenie bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Realizacja powyższych inwestycji w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym między innymi do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta