MPWiK realizuje projekt unijny w zakresie infrastruktury wodociągowej

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości  75,7 mln zł (w tym kwota netto około 62,1 mln zł).


Około 25% wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągową, które obejmują zadania dotyczące modernizacji, wymiany i przebudowy magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowy monitoringu sieci wodociągowej wraz z wdrożeniem systemu do monitoringu i modelowania hydraulicznego.

W latach 2015-2020 MPWiK  Sp. z o o. We Włocławku zrealizowało zadania w następującym zakresie:
- wymiana i przebudowa magistral i sieci wodociągowych z przyłączami o łącznej długości ponad 12 km wraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Wojska Polskiego, Grodzka, Papieżka, Weselna, Kilińskiego, Plac Wolności i Dziewińska oraz wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,

- rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie m. Włocławek. Zakres rzeczowy zadania obejmował wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji i przebudowy sieci i magistral wodociągowych poprawił się stan techniczny przewodów wodociągowych, warunki hydrauliczne pracy rurociągów i poziom bezawaryjności infrastruktury, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji i strat wody na sieci wodociągowej oraz zoptymalizowania parametrów pracy
i funkcjonalności systemu wodociągowego. Jednym z istotniejszych zadań była wymiana magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza, w efekcie którego nastąpiło przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka. Wdrożony model hydrauliczny sieci wodociągowej stał się elementem systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową, który opisuje parametry i warunki pracy sieci wodociągowej. Model ten służy do odwzorowywania zjawisk hydraulicznych i jakościowych zachodzących w sieci wodociągowej, kontroli pracy systemu wodociągowego, przeprowadzenia analiz hydraulicznych (w tym analiz zmian ciśnień i przepływów), symulacji i scenariuszy stanów pracy sieci wodociągowej, wyznaczania stref oraz wykrywania i określania obszarów występowania wycieków wody. To narzędzie usprawnia proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych - pomoże w planowaniu przyszłych inwestycji oraz usprawni proces modernizacji infrastruktury wodociągowej.

W 2021 r. planujemy:
-  zakończenie modernizacji magistrali wodociągowej w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkami sieci rozdzielczej i połączeniami, wraz z przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych, przeprowadzenie modernizacji i wymiany sieci wodociągowych z przyłączami w ul. Świętego Antoniego, Reymonta, Jesionowa, Orla, Bojańczyka, Chopina/Warszawska,
-  wykonanie modernizacji i przebudowy magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego wraz z połączeniami, przełączeniem przyłączy i połączeń oraz przebudową i wymianą armatury i węzłów wodociągowych.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany system wodociągowy, a także do poprawy  dostępności do wysokiej jakości wody pitnej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta