MPWiK zrealizowało kolejny projekt w ramach środków unijnych POIiŚ

Obiekt przy ul. Skrajnej, budynek krat, biofiltr, przepompownia PMZ
Na zdjęciu: Obiekt przy ul. Skrajnej, budynek krat, biofiltr, przepompownia PMZ

W trosce o środowisko naturalne, MPWiK Sp. z o.o. wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę techniczną. Włocławskie wodociągi zakończyły realizację kolejnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.


Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,1 mln zł brutto (w tym wartość netto - około 67,2 mln zł).  Większość kosztów realizacji projektu objęła inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną,  w tym  rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci. Około 25% projektu stanowiły inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę w tym między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych oraz rozbudowę monitoringu wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego.

Zrealizowane inwestycje w latach 2015-2022:  

Zadanie nr 1 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłoczniami ścieków w aglomeracji
m. Włocławek" w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa”, obejmujące budowę  w wyżej wymienionych ulicach sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 3,6 km , w tym wykonanie czterech nowych tłoczni ścieków.

Zadanie nr 2 pn. „Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek”, objęło zakresem modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 36,8 km w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie miasta. Celem realizacji zadania było zapewnienie odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów oraz przedłużenie żywotności kanałów, poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją.

Zadanie nr 3 pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie
Al. Jana Pawła II”, obejmujące przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Jana Pawła II wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej pompowni ścieków przy ul. Skrajnej. Realizacja zadania przyczyniła się do znacznego ograniczenia występujących problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne.

Zadanie nr 4 pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek”, dotyczyło modernizacji  9 istniejących przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o długości około 1,5 km w ulicach Brzezinowa, Bluszczowa, Łosia, Łabędzia, Żwirowa, Cisowa, Płocka, Bobrownicka i Mielęcińska. W wyniku realizacji inwestycji poprawił się stan techniczny infrastruktury kanalizacyjnej oraz poziom jej bezawaryjności, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Zadanie nr 5 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów zarządzania i monitorowania infrastrukturą wod.-kan.”, polegało na modernizacji i rozbudowie systemu zarządzania
i monitorowania infrastrukturą wod-kan.", w tym:
a) rozbudowa i aktualizacja oprogramowania GIS,
b) zakup urządzeń GPS służących do zadań geodezyjnych w ramach systemu GIS,
c)  budowa i kalibracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń pomiarowych do kalibracji modelu i monitorowania bieżących odczytów parametrów pracy sieci.

Zadanie nr 6 pn. „Modernizacja i przebudowa magistrali wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek”, objęło zakresem modernizację i przebudowę infrastruktury wodociągowej o długości około 6 km w ulicy Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dziewińskiej oraz Wyszyńskiego.

Zadanie nr 7 pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, dotyczyło modernizacji istniejącej magistrali wodociągowej o długości około 0,9 km.

Zadanie nr 8 pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami.w aglomeracji m. Włocławek”, obejmujące wykonanie modernizacji, wymiany i  przebudowy sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 8,6 km w następujących ulicach: Świętego Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowa, Weselna oraz Reymonta.

Zadanie nr 9 pn. „Zakup i dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz urządzenia do inspekcji sieci”, obejmujące dostawę samochodów specjalistycznych oraz urządzenia do inspekcji sieci kanalizacyjnej. Samochody specjalistyczne zapewniają utrzymanie poprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek oraz efektywności zarządzania tą infrastrukturą. Dodatkowym elementem służącym zapewnieniu właściwej eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest dokonywanie inspekcji przewodów przy użyciu kamery przemysłowej, która stanowi istotny element systemu inspekcji telewizyjnej umożliwiający prawidłowy proces zarządzania siecią kanalizacyjną.

W wyniku realizacji powyższych zadań osiągnięto wiele wymiernych korzyści, zarówno w aspekcie dbałości o środowisko naturalne,  jak i dla mieszkańców Włocławka . Niewątpliwie zwiększyła się dostępność do sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym poprawił się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków
z terenu aglomeracji.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta