AKTUALNOŚCI

Umowa podpisana

 W dniu 11.09.2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

Toaleta to nie śmietnik!

MPWiK Sp. z o.o. przypomina, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

 

czytaj więcej

Nowe taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.
 Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 28 czerwca br. Szczegóły znajdują się w panelu: taryfy i uslugi

Wymieniamy sieć wodociągową

W związku z realizacją przez MPWiK Sp. z o.o. projektu pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek (ul. Wojska Polskiego, Papieżka, Weselna), informujemy, że od 4 czerwca br. zmieni się organizacja ruchu w obrębie ul. Wojska Polskiego.

czytaj więcej

Umowa podpisana

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania pod nazwą „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek – cz. 3” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”

 

czytaj więcej

Nasze sieci będą jak nowe

Modernizacja przepompowni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej czy renowacja kanałów sanitarnych, to tylko niektóre inwestycje realizowane obecnie przez włocławskie Wodociągi.

 

Inwestycje MPWiK Sp. z o.o. prowadzone są w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.” Projekt uzyskał ponad 39 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu z podatkiem VAT wynosi około 75,7 mln zł

czytaj więcej

To będzie duża inwestycja

Magistrala wodociągowa znajdująca się pod włocławskim mostem zostanie przebudowana. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wybrało wykonawcę tego przedsięwzięcia.

 

czytaj więcej

Wodociągi dostały nagrodę

Podczas 20-tej jubileuszowej gali edycji programu "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY", MPWiK Spółka z o.o. zostało nagrodzone certyfikatem.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce.

 

czytaj więcej

Zostań Naszym Dostawcą

 - W miesiącu październiku 2017r MPWiK wdrożyło Platformę Zakupową – platformazakupowa.pl” firmy OpenNexus - w celu realizacji i usprawnienia  procesu zakupowego w MPWiK oraz zwiększenia konkurencyjności wśród dostawców.

 - Platforma Zakupowa to narzędzie służące do przejrzystej komunikacji  z dostawcami towarów i usług. Dostawcy składają oferty bezpośrednio  na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych.

 - Każdy potencjalny Dostawca ma gwarantowany swobodny i bezpłatny  dostęp do Platformy Zakupowej. Zapytania ofertowe MPWiK  wysyłane są na skrzynkę e-mail Dostawcy.

 - Jeśli chcą Państwo zostać Dostawcą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  we Włocławku, to zachęcamy do bezpłatnego zapisania się w danej grupie dostawców MPWiK na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/mpwik_wloclawek

 Wśród klientów firmy OpenNexus znajduje się spora grupa podmiotów z sektora  publicznego (urzędy miast, komendy policji itp.) oraz krajowych firm wodociągowych  pod usługi, których platforma była dostosowywana, są to firmy wodociągowe z takich miast jak:

 - Poznań, Oświęcim, Gliwice, Opole, Dębica, Chodzież, Częstochowa, Świecie, Toruń, Żnin, Oleśnica, Połczyn, Leszno, Tczew.

e-faktura

Szanowni Państwo, drodzy Klienci,

 

Zapraszamy Was do grona odbiorców naszych usług, którzy wspólnie z nami wspierają ochronę środowiska naturalnego a jednocześnie oszczędzają to, co równie ważne, czyli czas i pieniądze korzystając z e-faktury.

czytaj więcej

iBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

 Informujemy, że uruchomiliśmy iBOK, czyli bezpłatną usługę internetową, dzięki której Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku po zalogowaniu, uzyskają dostęp do:

czytaj więcej

Godziny urzędowania

Informujemy, że w MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw odbywa się:

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 7.00-14.00

 

Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Klientów indywidualnych przyjmowane są:

 

- w kasie Spółki w dni robocze w godzinach: 7.00 - 14.00 - bez prowizji, akceptujemy płatności kartą (Visa, Mastercard, Maestro) oraz Blik

 

- w Banku BOŚ we Włocławku ul. Kościuszki 15 - prowizja 1,- zł.

 

 

Godziny urzędowania:

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 6.30-14.30

Telefony podstawowe:

Faktury i odczyty: 54 23 01 804 do 809

Windykacja: 54 23 01 803

Wymiana wodomierzy: 54 23 01 834

Pogotowie sieci wod.-kan.:

994

54 23 01 832

Centrala: 54 23 01 700

Sekretariat: 54 23 01 711

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w MPWiK Sp. z o.o.

we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. we Włocławku informuje, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO):

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą we Włocławku ul.Toruńska 146

- Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, adres korespondencji: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek,

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@mpwik.wloclawek.pl

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MPWiK

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a MPWiK:

- ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w związku z którymi dane te zostały pozyskane.

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Uchwały nr 21/XLVI/2006 Rady Miasta we Włocławku z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek lub uchwał podjętych w tej samej materii w przyszłości.

KOMU MPWiK POWIERZA DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z MPWiK?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.

 

 

 

Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki ?

Formularze do pobrania

Internetowe Bioru Obsługi Klienta