Przepompownie ścieków zostaną zmodernizowane

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”, które podlega realizacji w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość zadania wynosi około 1,2 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na sierpień 2021 r. Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację dwóch istniejących przepompowni ścieków w ulicach Płocka i Bobrownicka we Włocławku poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości około 0,7 km.

Modernizacja obejmuje m.in. przebudowę rurociągów tłocznych metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności w technologii "crackingu", a także częściowo metodami wykopowymi (w miejscu tłoczni ścieków, komór roboczych, studni oraz przy włączeniu do istniejącej kanalizacji). Metoda "crackingu" jest stosowana przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy - stary rurociąg jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie
z tunelu.

 W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:

 

·        poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej,

·        poprawa warunków eksploatacyjnych, w tym zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania przepompowni,

·        zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi,

·        ciągła kontrola nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu,

·        poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zjawiska infiltracji wód przypadkowych do sieci oraz znaczne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

 W związku z powyższym przewiduje się, że w wyniku modernizacji nastąpi poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej i poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji. Podsumowując, zrealizowanie przedsięwzięcia oraz kolejnych zadań w ramach Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

 

 

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta