Umowa na modernizację magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego podpisana

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podpisało umowę na wykonanie zadania „Modernizacja  magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ulicy Wyszyńskiego” w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

 


29 grudnia 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podpisało umowę na wykonanie zadania pn. Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ulicy Wyszyńskiego. Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: „Kenez”  Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne „Eko-Tech” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (Partner). 

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących modernizacji i przebudowy istniejącej magistrali wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego we Włocławku (na odcinku od ul. Okrzei/ Toruńska do pl. Kopernika/ ul. Brzeska) wraz z połączeniami, przebudową i wymianą armatury oraz węzłów wodociągowych. Łączna długość magistrali wodociągowej z przyłączami przewidziana do modernizacji wynosi około 0,9 km. Ze względu na gęstość zabudowy oraz duże natężenie ruchu w rejonie ulicy Wyszyńskiego, większość prac modernizacyjnych zostanie przeprowadza metodami bezwykopowymi (w szczególności  w technologii rękawa termoutwardzalnego, z dopuszczeniem technologii „crackingu” oraz „ciasnego pasowania”). Z uwagi na konieczność wymiany armatury, węzłów wodociągowych, zmiany przyłączy oraz połączenia z siecią rozdzielczą/ magistralną niezbędne będzie wykonywanie wykopów montażowych.

Realizacja zadania poprawi stan techniczny przewodów wodociągowych, zwiększy bezawaryjność infrastruktury, przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego. Finalizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system wodociągowy. Wartość zadania wynosi około 1,1 mln zł netto, a zakończenie realizacji planowane jest w grudniu 2021 r.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta