Umowa podpisana

Umowa podpisana
Na zdjęciu: Umowa podpisana

 W dniu 11.09.2018 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Lider) oraz firma KA-BO Karol Borkowski z siedzibą we Włocławku (Partner). Wartość zadania wynosi około 4,4 mln zł netto, a jego realizacja planowana jest do września 2020 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II we Włocławku, w tym przebudowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 2,2 km wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Skrajnej, z systemem gospodarki skratkami
i zastosowaniem biofiltra.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności przebudowę zdegradowanych odcinków sieci kanalizacyjnej, a także odbudowę systemów odwodnień i odpowietrzeń oraz budowę studni rewizyjnych na trasie aktualnie eksploatowanego kanału (dotyczy odcinka kolektora grawitacyjnego). Istniejący zbiornik pompowni wraz z systemem gospodarki skratkami podlegać będzie modernizacji i przebudowie poprzez hermetyzację urządzeń, w tym budowę budynku krat oraz zastosowanie biofiltra. W obrębie pompowni przy ul. Skrajnej usytuowano węzeł główny rozdziału ścieków oraz neutralizacji odorów. Przewidziano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna na terenie pompowni ścieków.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskanie następujących korzyści:

·        zmniejszenie wydzielania się odorów ze studni w ul. Kaliskiej,

·        poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej,

·        ułatwienie czynności eksploatacyjnych na rurociągu tłocznym,

·        uzyskanie możliwości przekierowywania ścieków w różnych wariantach w zależności od potrzeb Gestora sieci.

W związku z powyższym, planowana modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej przyczyni się do znacznego ograniczenia występujących problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne, w szczególności w rejonie Al. Jana Pawła II oraz
ul. Kaliskiej. Poprawa funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stanu technicznego infrastruktury oraz poziomu jej bezawaryjności przyczyni się również do obniżenia kosztów eksploatacji i remontów wyeksploatowanej już infrastruktury oraz ograniczenia liczby i kosztów usuwania awarii.

Podsumowując, zrealizowanie przedsięwzięcia oraz kolejnych zadań
w ramach Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego
w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów
w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny. Załącznikiem do informacji jest grafika przedstawiająca od lewej: logo Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", po środku logo MPWiK, z lewej strony logo Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta