Umowa podpisana

Umowa podpisana
Na zdjęciu: Umowa podpisana

Rusza kolejna ważna inwestycja w zakresie renowacji sieci kanalizacyjnej.


Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4”, które realizowane będzie w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą zadania została Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. z siedzibą w Nieznanowicach koło Gdowa. Wartość zadania wynosi około 9,4 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na lipiec 2021 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie renowacji i modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami, zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji wynosi około 9,6 km wraz z modernizacją ponad 230 studni kanalizacyjnych.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie ww. ulic prace modernizacyjne zostaną wykonane metodą bezwykopową
w technologii termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego, z użyciem włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego lampami UV lub parą wodną.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków hydraulicznych istniejącego systemu odprowadzania ścieków
oraz przedłużenie żywotności rurociągów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed dalszą degradacją. W szczególności zapewni bezawaryjne funkcjonowanie kanalizacji miejskiej, wyeliminowanie nieszczelności oraz ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedostających
się do systemu kanalizacyjnego.

W związku z powyższym przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji nastąpi poprawa stanu technicznego kanałów i studni, poprawa parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów, ograniczenie liczby awarii kanałów poprzez powstanie nowych konstrukcyjnych powłok modernizacyjnych gwarantujących ich nośność dostosowaną do obecnie obowiązujących wymogów norm, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji ścieków a także obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Podsumowując, zrealizowanie przedsięwzięcia oraz kolejnych zadań w ramach Projektu przyczyni się do osiągnięcia głównego celu realizacji Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

( załącznik stanowi logotyp składający się z loga Funduszy Europejskich, loga MPWiK i loga Unii Europejskiej).

Internetowe Bioru Obsługi Klienta