W ramach POIiŚ 2014-2020 modernizujemy infrastrukturę kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwociedo 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 83,3 mln zł (w tym kwota netto około 68,1 mln zł).

 


Realizacja Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny. Zakres rzeczowy Projektu, którego około 75% planowanych kosztów realizacji, stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmuje w szczególności rozbudowę, przebudowęi modernizację sieci kanalizacyjnej, modernizację przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi oraz dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji kanalizacyjnej oraz zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Dotychczas zrealizowaliśmy:

- budowa około 3,6 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków,

- modernizacja około 30 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pięciu dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze wraz z odcinkami sieci kanalizacji deszczowej w kolektorach piętrowych o łącznej długości około 3 km,

- modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Skrajnej, w tym modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około2,1 km,

- modernizacja dziewięciu przepompowni ścieków w ulicach Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 1,5 km,

- zakup samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, pracującego w systemie ssąco-płuczącym z odzyskiem wody roboczej,

- zakup systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą.

Korzyści dla miasta:

- poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną. W efekcie przeprowadzonej modernizacji, przedłużona została żywotność kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją, z zachowaniem odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów. Ponadto wpłynie na znaczne ograniczenie problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne w rejonie Al. Jana Pawła II orazw ul. Kaliskiej,

- zwiększenie poziomu bezawaryjności, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, w tym m.in. ograniczenie liczby awarii kanałów poprzez powstanie nowych konstrukcyjnych powłok gwarantujących ich nośność dostosowaną do obecnie obowiązujących wymogów norm, a także bezawaryjne funkcjonowanie obiektów tłoczni ścieków, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi oraz możliwość ciągłej kontroli nad urządzeniami poprzez system zdalnego monitoringu i sterowania pracą układu pompowego,

- poprawa stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wyeliminowanie nieszczelności, eliminacja eksfiltracji i infiltracji ścieków oraz ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedostających się do systemu kanalizacyjnego, istotnie wpłynie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek.

Obecnie realizowane inwestycje obejmują:

- modernizację i przebudowę kanałów sanitarnych o łącznej długości około 6,8 km wrazz renowacją i wymianą studni kanalizacyjnych, zlokalizowanych w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiegoi Okrzei. Obecnie prowadzone są prace projektowe. Ze względu na gęstość zabudowyi duże natężenie ruchu w obrębie wyżej wymienionych  ulic większość prac modernizacyjnych zostanie wykonana metodą bezwykopową w technologii termoutwardzalnego rękawa uszczelniającego oraz na wybranych odcinkach metodą wykopu otwartego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca lipca 2022 r.,

- dostawę samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej z planowanym zakończeniem realizacji zadania do końca 2021 r.

 

 

 

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta