W ramach POIiŚ MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności, sieć wodociągowa, magistrala

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 82,3 mln zł.


Około 25% planowanych kosztów realizacji projektu stanowią inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej, które obejmują modernizację magistral i sieci wodociągowych z przyłączami, renowację sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej.

W ramach systemu wodociągowego we Włocławku, w latach 2016-2021 przeprowadzone zostały inwestycje obejmujące:
- modernizację, wymianę i przebudowę 7 km magistral wodociągowych wraz z  przebudową i wymianą armaturyw ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
- modernizację i wymianę 8,5 km sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą węzłów zasuw oraz hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
- rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.
- renowację około 3 km sieci kanalizacji deszczowej w kolektorach piętrowych na terenie dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe oraz Zazamcze.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych na sieciach wodociągowych rozdzielczych i magistralnych realizowana była metodami bezwykopowymi.

Korzyści dla miasta:
- poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów,
- zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci,
- poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej,
- unowocześnienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową,
- poprawa stanu technicznego i przedłużenie żywotności kanałów deszczowych.

Zrealizowane inwestycje pozwolą na osiągnięcie głównego celu Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta