W ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 MPWiK inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjną

Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności
Na zdjęciu: Logo: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo: MPWiK: Logo: Unia Europejska Fundusz Spójności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje projekt unijny pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap.


Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 39,3 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie w wysokości 83,3  mln zł. Około 75 % wartości zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, obejmują  rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

W latach 2015-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku wybudowało około 3,3 km sieci kanalizacyjnej w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurwia, Słodowaka, Noakowskiego i Lisek wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Spółka zmodernizowała, także ok. 31 km sieci kanalizacyjnej na terenie pięciu dzielnic Włocławka: Kazimierza Wielkiego, Południe, Śródmieście, Zawiśle oraz Zazamcze. MPWiK Sp. z o.o. ulepszyła, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację siedmiu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska i Żwirowa. W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczne auto przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Zrealizowane zadania korzystnie wpłynęły na poprawę stanu sanitarnego miasta oraz prawidłową pracę systemu odbioru ścieków. Ukończenie przedmiotowych inwestycji przyczyniło się do ograniczenia problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, a także do poprawy funkcjonalności systemu kanalizacyjnego.

 

Obecnie MPWIK Sp. z o.o.  we Włocławku realizuje następujące inwestycje:

  • zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Celulozowej we Włocławku”, które obejmuje budowę w ulicy Celulozowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 0,3 km. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w pierwszej połowie 2021 r.,
  •  zadanie pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 4”, które obejmuje renowację i modernizację sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej we Włocławku na 24 odcinkach realizacyjnych w następujących ulicach: Stodólna, Al. Kazimierza Wielkiego, Zielna, Polna, Płocka, Kilińskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Okrężna, Żwirki i Wigury, Borowska, Przedmiejska, Ogniowa, Ruciana, Bławatkowa, Jemiołowa, Willowa, Zawilcowa, Tarninowa, Kwiatowa, Długa i Malinowa. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w pierwszej połowie 2021 r.,
  •  zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek w ul. Płockiej i Bobrownickiej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dwóch przepompowni ścieków poprzez ich wymianę i przebudowę z pompowni tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych. Dotychczas w ramach zadania prowadzona była modernizacja obiektu przy ul. Płockiej, w tym wykonano komorę pompowni, zamontowano tłocznię ścieków wraz z modernizacją rurociągu tłocznego w ul. Płockiej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w pierwszej połowie 2021 r.
  • zadanie pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i dostawę wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia, udrażniania i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej (w tym kolektorów grawitacyjnych, studni i studzienek kanalizacyjnych, komór kolektorach, itp.), wyposażonego w system jednostopniowego odzysku wody z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów. Dodatkowo w ramach zadania, Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników MPWiK Sp. z o.o. w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji pojazdu. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do stycznia 2022 r. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku jeszcze w tym roku planuje rozpoczęcie projektu pn. Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5. Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i przebudowy kanałów sanitarnych oraz wymiany i renowacji studni kanalizacyjnych. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km, które zlokalizowane są w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w pierwszej połowie 2022 r. 

Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu POIiŚ jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miasta w zmodernizowany i rozbudowany system kanalizacyjny.

 

Internetowe Bioru Obsługi Klienta