Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe

prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny
Na zdjęciu: prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje obecnie projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.


Zakres rzeczowy projektu, poza zadaniami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej, obejmuje również inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji kanałów. Planowany  koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,3 mln zł brutto, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji w kwocie 42,7 mln zł oraz dofinansowaniu pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 10 mln zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało ok. 34 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka.

Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

W ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5” włocławskie wodociągi modernizują kanały w ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Dotychczas przeprowadzono renowację 6 km kanałów sanitarnych. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie wyżej wymienionych  ulic, prace modernizacyjne są wykonywane bezwykopowo. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

 Realizacja zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zapewni poprawę:
• stanu technicznego sieci kanalizacyjnych,
• funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,
• stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek,
• poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji m. Włocławek.

Internetowe Bioru Obsługi Klienta